Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

franklymydear
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabiauek biauek
franklymydear
9940 5003 500
Reposted fromtgs tgs viaLukasYork LukasYork
franklymydear
7732 b037
franklymydear
9598 c5cf
Reposted fromrichardth richardth viasadporn sadporn
franklymydear
Reposted fromgruetze gruetze viagabor gabor
franklymydear
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viatfu tfu
franklymydear
Reposted fromFlau Flau viaanuszka anuszka
franklymydear
1752 4e91
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
franklymydear
Reposted fromFlau Flau viamayamar mayamar
franklymydear
0004 7d84 500
Reposted frommyword myword viamayamar mayamar

August 07 2017

franklymydear
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie viarawwwr rawwwr
franklymydear
Reposted frompeper peper viawredna wredna

August 06 2017

franklymydear
1700 76a3
Reposted fromkaiee kaiee viahedere hedere
franklymydear
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaawaken awaken

August 04 2017

franklymydear
9453 af34
Reposted fromtfu tfu
franklymydear
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
franklymydear
9958 d1b8 500
Reposted fromtfu tfu
franklymydear
Reposted fromedson edson viatfu tfu
franklymydear
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl