Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

franklymydear
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaszmay szmay
franklymydear
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte vianoirceur noirceur
franklymydear
1209 ec57 500
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viatfu tfu
franklymydear
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
franklymydear
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viatfu tfu
franklymydear
7871 fb09 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatfu tfu

May 22 2017

9240 d4ba

Happens everytime…

Reposted frommyry myry viaLukasYork LukasYork
franklymydear
franklymydear
9158 b021
Reposted frommieczuu mieczuu viamemesjasz memesjasz
franklymydear
8585 5b4c
Reposted frommiststueck miststueck viagabor gabor
8376 0314

Gayyyy

Reposted frommyry myry viacarlandlouise carlandlouise
franklymydear
5926 f445
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viasoulwax soulwax
franklymydear
Reposted fromRynn Rynn viatfu tfu
franklymydear
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
franklymydear
0178 ba46 500
6912 e986 500
franklymydear
franklymydear
franklymydear
9692 82ef
Reposted fromowca owca viaanuszka anuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl